DELTACHEM (QINGDAO) CO.,LTD

中文

DELTACHEM (QINGDAO) CO.,LTD 中文版

TOP

Products

Home > Products > Strong Products
OMNISTAB UV 1130

OMNISTAB UV 1130

CAS NO : 104810-48-2 104810-47-1 25322-68-3

化学名称 :α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-1-oxopropyl]-hydroxypoly(oxo-1,2-ethanediyl)

产品信息 :

MSDS :

OMNISTAB UV 1577

OMNISTAB UV 1577

CAS NO : 147315-50-2

化学名称 :

产品信息 :

MSDS :

OMNISTAB UV P

OMNISTAB UV P

CAS NO : 2440-22-4

化学名称 :2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-p-cresol

产品信息 :

MSDS :

OMNISTAB UV 3039

OMNISTAB UV 3039

CAS NO : 6197-30-4

化学名称 :2-Ethylhexyl-2-cyano-3,3-diphenylpropenoate

产品信息 :

MSDS :

OMNISTAB UV BP-1

OMNISTAB UV BP-1

CAS NO : 131-56-6

化学名称 :2,4-Dihydroxybenzophenone

产品信息 :

MSDS :

OMNISTAB LS 622

OMNISTAB LS 622

CAS NO : 65447-77-0

化学名称 :Poly(4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidine ethanol-alt-1,4-butanedioic acid)

产品信息 :

MSDS :

OMNISTAB LS 783G

OMNISTAB LS 783G

CAS NO : LS 622: 65447-77-0 LS 944: 71878-19-8

化学名称 :

产品信息 :

MSDS :

OMNISTAB LS 944

OMNISTAB LS 944

CAS NO : 71878-19-8

化学名称 :

产品信息 :

MSDS :

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >

Partner :

N3coat Ltd ICG
TOP